Stichting Ruby and Rose heeft als doel het werven van fondsen ter financiering van onderzoeksprojecten. Met die financiële middelen ondersteunt stichting Ruby and Rose wetenschappelijk onderzoek op het gebied van diagnostiek en behandeling van alle vormen van gynaecologische kanker.

Uitsluitend wetenschappelijk onderzoek wordt gefinancierd. Stichting Ruby and Rose kent geen subsidies toe aan werk- en congresbezoeken of aan het drukken van proefschriften. Ook financiert stichting Ruby and Rose geen onderzoeken met een commercieel doel.

Onderzoekers die in aanmerking willen komen voor financiering van een onderzoek kunnen een onderbouwd voorstel voorleggen aan het bestuur van stichting Ruby and Rose via info@rubyandrose.nl. In het voorstel staan ten minste een omschrijving van het onderzoek, de namen van de betrokken onderzoekers en instellingen en een specificatie van het bedrag waarvoor financiering wordt verzocht met onderbouwing.

Het voorstel wordt vertrouwelijk aan de Wetenschappelijke Raad van stichting Ruby and Rose voorgelegd. De Wetenschappelijke Raad beoordeelt het voorstel op relevantie, haalbaarheid en inpasbaarheid binnen de doelstellingen van stichting Ruby and Rose. Eventuele vragen van de Wetenschappelijke Raad worden aan de onderzoeker(s) ter beantwoording voorgelegd. Het bestuur van stichting Ruby and Rose beslist vervolgens of de aanvraag gehonoreerd wordt. Deze beslissing wordt mede op basis van het advies van de Wetenschappelijke Raad en de beschikbaarheid van de financiële middelen genomen.

Bij toekenning van de subsidie moet de onderzoeker periodiek verslag uitbrengen aan stichting Ruby and Rose. Ook dient er een eindverslag opgesteld te worden. Een korte omschrijving van het onderzoek en de resultaten daarvan zullen op de website en in de nieuwsbrief van stichting Ruby and Rose worden opgenomen.