Informatie voor onderzoekers inzake subsidieaanvragen

 

Een belangrijk doel van Stichting Ruby and Rose is  het werven van fondsen ter subsidiëring van onderzoeksprojecten. Met die financiële middelen ondersteunt  Ruby and Rose wetenschappelijk onderzoek op het gebied van diagnostiek en behandeling van alle vormen van gynaecologische kanker.

Ruby and Rose subsidieert uitsluitend wetenschappelijk onderzoek. Ruby and Rose kent geen subsidie toe aan werk- en congresbezoeken of aan het drukken van proefschriften. Ook subsidieert Ruby and Rose geen onderzoeken met een commercieel doel.

Ruby and Rose subsidieert in beginsel maximaal € 30.000,00 per onderzoek per jaar. Het verdient de voorkeur om naast de subsidie van Ruby and Rose deels andere vormen van financiering voor het betreffende onderzoek te zoeken.

Op dit moment kunnen er tijdelijk geen nieuwe aanvragen in behandeling worden genomen. Omdat er de laatste jaren veel aanvragen zijn gehonoreerd, zijn er op dit moment onvoldoende financiële middelen beschikbaar om nieuwe aanvragen te kunnen honoreren.  De inkomsten zijn op dit moment beperkt vanwege de coronamaatregelen waardoor evenementen niet doorgaan.

Zodra er weer voldoende financiële middelen zijn om een volgend onderzoek te subsidiëren zal dat op de website van Ruby and Rose bekend worden gemaakt.  Wilt u deze informatie via de  mail ontvangen, dan kunt u dat laten weten via info@rubyandrose.nl.

Zodra er weer aanvragen kunnen worden ingediend, kunnen onderzoekers die in aanmerking willen komen voor subsidiëring van een onderzoek  door Ruby and Rose  een onderbouwd voorstel voorleggen aan het bestuur van Ruby and Rose via info@rubyandrose.nl. In het voorstel staan ten minste een volledige omschrijving van het onderzoek, de duur van het onderzoek, de namen van de betrokken onderzoekers en instellingen en een specificatie van het bedrag waarvoor subsidie wordt verzocht met onderbouwing.

De ontvangen voorstellen worden vertrouwelijk aan de onafhankelijke Wetenschappelijke Raad van Ruby and Rose voorgelegd. De Wetenschappelijke Raad beoordeelt het voorstel op relevantie, haalbaarheid en inpasbaarheid binnen de doelstellingen van Ruby and Rose. Eventuele vragen van de Wetenschappelijke Raad worden aan de onderzoeker(s) ter beantwoording voorgelegd. Het bestuur van Ruby and Rose beslist vervolgens mede op basis van het advies van de Wetenschappelijke Raad welke aanvraag gehonoreerd wordt.

Bij toekenning van de subsidie moet het onderzoek binnen een half jaar  starten, bij gebreke waarvan het bestuur van Ruby and Rose de toekenning van de subsidie kan intrekken. Verder dient de onderzoeker Ruby and Rose te informeren over de datum van aanvang van het onderzoek. Ook dient de onderzoeker periodiek (ten minste één keer per jaar) verslag uit te brengen aan Ruby and Rose (waaronder een korte update in lekentaal die kan worden opgenomen op de website van Ruby and Rose en/of in de nieuwsbrief van Ruby and Rose). Ten slotte dient er een eindverslag opgesteld te worden als het onderzoek is afgerond. Een korte omschrijving van het onderzoek en de resultaten daarvan kunnen op de website en in de nieuwsbrief van Ruby and Rose worden opgenomen.

Bij toekenning van subsidie vindt er periodiek facturering plaats. Facturering per kwartaal mag vooraf plaatsvinden. Facturering per half jaar of jaar mag uitsluitend achteraf plaatsvinden.

Als een onderzoek tussentijds gestaakt wordt, dan is het bestuur van Ruby and Rose bevoegd de toekenning van de subsidie (tijdsevenredig) in te trekken.